Σκοπός – Λειτουργία

You are here:

Η λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποσκοπεί:

Το Τμήμα Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης είναι αρμόδιο ιδίως για:

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Αττικής, ως βασικό όργανο του αυτοδιοικητικού επιπέδου του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών  Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής μέχρι σήμερα ανταποκρίνεται στους σκοπούς  σύστασής του έχοντας ενεργοποιήσει την πλειοψηφία των δράσεων που απορρέουν από το θεσμικό του πλαίσιο (άρθρο 14, ν.4445/2016, φεκ 236 Α’).