2022

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής

featured image

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής

Α. Ο Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, θεσμοθετήθηκε ως μέτρο καλής διακυβέρνησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης με το ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α’).

Αποτελεί έναν ενιαίο οργανικό σχηματισμό που έχει ως σκοπό:

 •  τη διαπίστωση των κοινωνικών αναγκών,
 •  το συντονισμό της χάραξης πολιτικών κοινωνικής ένταξης,
 • την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής τους,
 • την ενίσχυση της πληροφόρησης, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας
 •  και αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής προστασίας.

Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, τα όργανα του ΕΜ αποτελούν οι

 1. Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών,
 2. Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια,
 3. Οι Κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων
 4. Κέντρα Κοινότητας.

Σημαντικές καινοτομίες του Εθνικού Μηχανισμού  αποτελούν:

 • η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για εκπόνηση τακτικών εκθέσεων (συνήθως σε ετήσια βάση) από όλα τα όργανα, σε όλα τα επίπεδα.
 • η καθιέρωση, μέσω του  ΕΓΠΣ, μιας αμφίδρομης διαδικασίας, μεταξύ κεντρικής και περιφερειακής-τοπικής διοίκησης.

Β. Η λειτουργία του Πε.Πα  αποσκοπεί: Σύμφωνα με το Ν. 4445/2016 άρθρο 14.

 • Στην τροφοδήτηση του  Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος (Ε.ΓΠ.Σ) του Εθνικού Μηχανισμού  ΕΜ
 • Παρακολούθηση των στόχων της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης  (ΠΕΣΚΕ)
 • Ανάδειξη τοπικών αναγκών

  Οι αρμοδιότητες και οι δράσεις είναι:

 • Αποτύπωση και χαρτογράφηση χωρικών διαστάσεων φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 • Παρακολούθηση και καταγραφή κοινωνικών φαινομένων
 • Αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων (προτάσεις)
 • Ετήσια Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης (επιπτώσεις πολιτικών)
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών για την ένταξη ωφελουμένων (αγορά εργασίας-οικονομική δραστηριότητα)
 • Δημιουργία διαδικτυακής πύλης για:

               -καταγραφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

               – συλλογή επεξεργασία και ανάλυση στοιχείων

 Επιπρόσθετα, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής, παραδίδει:

 • Ετήσια Περιφερειακή Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή εργαλείων και δεικτών για την ένταξη ωφελούμενων (αγορά εργασίας –οικονομική δραστηριότητα)
 • Δημιουργία διαδικτυακής πύλης

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής με τις ανωτέρω περιγραφόμενες δράσεις και ενέργειες, στοχεύει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα «χέρια» της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Αττικής, στο σχεδιασμό για πρώτη φορά στοχευμένων δράσεων κοινωνικής πολιτικής.

Γ. Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής, είναι το πρώτο Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη, που ιδρύθηκε στη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση, το συντονισμό και την αξιολόγηση των υφιστάμενων κοινωνικών πολιτικών στην Περιφέρεια Αττικής. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και σύμφωνα με το Ν. 4445/2016, συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, αξιοποιώντας στοιχεία και στατιστικά δεδομένα σε συνεργασία με τους 66 Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, το Υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ, την ΕΛΣΤΑΤ, Εurostat κ.α. Επιπλέον, πραγματοποιεί έρευνες πεδίου καθώς και την αναφορά συγκέντρωσης ανέργων και ωφελούμενων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) της Περιφέρειας Αττικής, αποτυπώνοντας τις διαστάσεις της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα, μέσω του Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης , επικαιροποιείται το μητρώο όλων των δομών κοινωνικής προστασίας καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα που εμπεριέχει γεωγραφικές συντεταγμένες όλων των δομών κοινωνικής προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. Αξιοποιώντας το έργο του Παρατηρητηρίου, η Περιφέρεια Αττικής, μπορεί να προχωρήσει στο κοινωνικό σχεδιασμό και στην υλοποίηση πολιτικών  κοινωνικής ένταξης.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp