Ποιοι Είμαστε

You are here:

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής είναι το πρώτο που ιδρύθηκε και λειτούργησε στην ελληνική επικράτεια το 2017, με βάση το Ν.4445/2016 στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής. Αποτελεί τμήμα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής και εδρεύει στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 196, στην Αθήνα.
Το στελεχώνουν δύο μόνιμοι υπάλληλοι και τρία στελέχη της υποστηρικτικής δομής Social Network Αττική.
Το 2020, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), στην έκθεσή του περιγράφει την Περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον τομέα των πολιτικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Αναφέρεται στον 3ο άξονα του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, με ιδιαίτερη μνεία στο Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής και στις δράσεις του (σελ 201 της έκθεσης), ως το πρώτο Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη που ιδρύθηκε στη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την αξιολόγηση των υφιστάμενων κοινωνικών πολιτικών στην Περιφέρεια Αττικής.
Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής χρησιμοποιεί πρωτογενείς και δευτερογενείς έρευνες, χαρτογραφικά στοιχεία ως χρήσιμα και καινοτόμα εργαλεία για τη διαμόρφωση προτάσεων κοινωνικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό, έχει πραγματοποιήσει αρκετές έρευνες, αναφορές, εκθέσεις πολιτικών κοινωνικής ένταξης , έρευνες που αφορούν το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της Περιφέρειας. Ακόμα, έχει χαρτογραφήσει το σύνολο των κοινωνικών δομών καθώς και έχει αποτυπώσει τη φτώχεια και την ανεργία σε επίπεδο Α΄ και Β΄ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (www.pepa.attica.gov.gr), θα βρείτε σημαντικό μέρος του ερευνητικού έργου του Παρατηρητηρίου, καθώς και πρόσβαση σε έρευνες, μελέτες, χάρτες καλές πρακτικές, στατιστικά στοιχεία και γεωπληροφοριακά στοιχεία των κοινωνικών δομών της Περιφέρειας Αττικής.
Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής με τις ανωτέρω περιγραφόμενες δράσεις και ενέργειες, στοχεύει να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο στα «χέρια» της τοπικής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα της Περιφέρειας Αττικής, στο σχεδιασμό για πρώτη φορά στοχευμένων δράσεων κοινωνικής πολιτικής.

draseis
sqr031-col1