Θεσμικό πλαίσιο

You are here:

Ο Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής

θεσμοθετήθηκε ως μέτρο καλής διακυβέρνησης των πολιτικών κοινωνικής ένταξης με το ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236 Α’).

Αποτελεί έναν ενιαίο οργανικό σχηματισμό που έχει ως σκοπό:

 
Στο αυτοδιοικητικό επίπεδο, τα όργανα του ΕΜ αποτελούν οι
  1. Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών,
  2. Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια,
  3. Οι Κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων
  4. Κέντρα Κοινότητας.

Σημαντικές καινοτομίες του Εθνικού Μηχανισμού  αποτελούν:

  • η θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για εκπόνηση τακτικών εκθέσεων (συνήθως σε ετήσια βάση) από όλα τα όργανα, σε όλα τα επίπεδα.
  • η καθιέρωση, μέσω του ΕΓΠΣ, μιας αμφίδρομης διαδικασίας, μεταξύ κεντρικής και περιφερειακής-τοπικής διοίκησης.

 

 

 
participation
sqr031-col1

Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας

 

Με τον ν.445/2016 η  στο αυτοδιοικητικό επίπεδο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της κάθε Περιφέρειας είναι αρμόδια για:

Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής

Σύμφωνα με το ΦΕΚ: 3051/τΒ΄/05-10-2018 και την έγκριση της 273/2017 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, συστάθηκε το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής.

Με τον ν.445/2016 η λειτουργία του κάθε Περιφερειακού Παρατηρητήριου Κοινωνικής Ένταξης της κάθε Περιφέρειας αποσκοπεί:

 

Ως πυλώνας της κοινωνικής ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο, το Παρατηρητήριο προωθεί ιδίως τις ακόλουθες δράσεις:

 

Συνεργασία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Αττικής με τη Δομή Social Network Αττική

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής λειτουργεί σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής μέσω της «Δομή Υποστήριξης Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής και Αναπτυξιακής Παρέμβασης Social Network Αττική» του Ε.Π. Αττική 2014-2020 (http://www.social-network.gr/) . Πιο συγκεκριμένα: