Δήλωση Προσβασιμότητας

You are here:

Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Αττικής δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο https://pepa.attica.gov.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23–09–2020), Κεφάλαιο Η’ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ (ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2016/2102 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ)» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012.

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας εφαρμόζεται στον ιστότοπο https://pepa.attica.gov.gr

Κατάσταση συμμόρφωσης
Ο ιστότοπος https://pepa.attica.gov.gr συνάδει σε μεγάλο βαθμό με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ).

Κατάρτιση της παρούσας δήλωσης προσβασιμότητας
Η παρούσα δήλωση ενημερώθηκε στις 21–03–2023.
Η αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση και χρήση των ακόλουθων εργαλείων 1. https://achecker.achecks.ca/checker/index.php 2.https://jigsaw.w3.org/css-validator/ 3. https://validator.w3.org/ .

Ενεργοποίηση του Μενού Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου https://pepa.attica.gov.gr μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο κυκλικό γαλάζιο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται σε σταθερή θέση, αριστερά στο κάτω μέρος κάθε σελίδας.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184 Α’ 23–09–2020), άρθρο 45, κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.
Στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Αττικής, τα ανωτέρω δύναται να υποβληθούν με email στο pronoiakt1@patt.gov.gr ή τηλεφωνικώς στα 2131600319, 213600352,2131600-348.

Διαδικασία εκτέλεσης
Το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Αττικής απαντά στον ενδιαφερόμενο με πρόσφορο τρόπο.

Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής απάντησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποταθεί στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

Γίνεται συνεχής προσπάθεια για βελτίωση και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας, με τακτικές σαρώσεις στο https://pepa.attica.gov.gr με όλα τα εργαλεία που αναφέρονται σε παραπάνω παράγραφο.

Ωστόσο, παρά την επιθυμία μας να κάνουμε όλες τις σελίδες και το περιεχόμενο του https://pepa.attica.gov.gr πλήρως προσβάσιμο, κάποιο περιεχόμενο ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.