2022

Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020

featured image

Στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής, το πρώτο που ιδρύθηκε στη χώρα , αναφέρθηκε ο ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης ), στη μελέτη του “Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020’’.

Στο πλαίσιο διαμόρφωσης της στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) δημοσιοποίησε πρόσφατα τη μελέτη “Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020”, η οποία εκπονήθηκε από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Περιφερειών και Πόλεων του ΟΟΣΑ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ και υπό την αιγίδα της Επιτροπής Περιφερειακής Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΟΟΣΑ.

Ειδικότερα, η μελέτη επικεντρώνεται, στην αποτίμηση της εφαρμογής της πολιτικής της συνοχής στη χώρα έως σήμερα και τη διαμόρφωση συστάσεων, στην ανάδειξη καλών πρακτικών για το σχεδιασμό της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και στον καθορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για το στρατηγικό σχεδιασμό ,βάση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και των Περιφερειών. Επιπλέον, στην ενίσχυση της ικανότητας των φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών στο πλαίσιο της πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ.

Η καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και η στήριξη της κοινωνικής ένταξης, αντιπροσωπεύουν τους κύριους κοινωνικούς πυλώνες της μελέτης. Στον τομέα των πολιτικών για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού στη χώρα μας και πιο συγκεκριμένα στον 3ο άξονα του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των πολιτικών  Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής , γίνεται αναφορά στο Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης της Περιφέρειας Αττικής (σελ 201 της έκθεσης), ως το πρώτο Περιφερειακό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Ένταξη που ιδρύθηκε στη χώρα, με στόχο την παρακολούθηση, τον συντονισμό και την αξιολόγηση των υφιστάμενων κοινωνικών πολιτικών στην Περιφέρεια Αττικής. Στη μελέτη του ΟΟΣΑ επισημαίνεται ότι, το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής ένταξης της Περιφέρειας Αττικής, συντάσσει τις ετήσιες εκθέσεις πολιτικών κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής, αξιοποιώντας στοιχεία και στατιστικά δεδομένα σε συνεργασία με τους 66 Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, το Υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ, την ΕΛΣΤΑΤ, Εurostat και την κοινωνία των πολιτών με σκοπό την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των οριζόντιων κοινωνικών πολιτικών, αλλά και των επιμέρους δράσεων και πρωτοβουλιών, την ανάδειξη προβλημάτων, την εξαγωγή αξιόπιστων συμπερασμάτων, αλλά και την κατάθεση χρήσιμων προτάσεων στους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς.

https://www.espa.gr/Lists/Custom_Announcements/Attachments/1272/Territorial%20Review%20oecd-%20Regional%20policy%20for%20Greece%20post-2020%20(2).pdf

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp