2023

Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2022

Την έγκριση της Ετήσιας Έκθεσης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Περιφέρειας Αττικής, για τη χρονική περίοδο από 01-01-2022 έως 31-12-2022 αποφάσισε κατά πλειοψηφία, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Αττικής στην 27η Συνεδρίασή του, την 15η Νοεμβρίου 2023 με την υπ. αριθμ. απόφαση 422/2023.

Η ετήσια Έκθεση Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του έτους 2022 είναι η έκτη κατά σειρά έκθεση, η οποία συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Αττικής και από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Αττικής -Social Network Αττική, του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

Στόχος της έκθεσης είναι η καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης, η χαρτογράφηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της αποτελεσματικότητας των εφαρμοζόμενων παρεμβάσεων καθώς και η διάγνωση αναγκών, ώστε να αναδειχθούν θέματα που αφορούν νέους άξονες της Κοινωνικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση στην Περιφέρεια Αττικής, με παρουσίαση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των κατοίκων και των βασικών δημογραφικών δεικτών. Επιπλέον, παρατίθενται στοιχεία για την απασχόληση, την ανεργία, για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, για τις υλικές στερήσεις και τους ωφελούμενους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Επιπλέον, παρουσιάζονται μακροοικονομικά στοιχεία, που αφορούν την εξέλιξη του ΑΕΠ και του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρεια Αττικής, στοιχεία του διαθέσιμου εισοδήματος και στοιχεία σχετικά με τα δαπάνες των νοικοκυριών.

Επιπροσθέτως,  γίνεται αναφορά στις δράσεις και παρεμβάσεις ανά στόχο από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και στις υλοποιούμενες δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020».

Επιπλέον, παρατίθενται τα βασικά συμπεράσματα των ερευνών πεδίου που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος αναφοράς στα Κέντρα Ένταξης Μεταναστών και στις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης της Περιφέρειας Αττικής, όπως επίσης παρουσιάζεται η νέα διαδικτυακή πύλη του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Ένταξη της Περιφέρειας Αττικής.

Δείτε την απόφαση έγκρισης εδώ. 

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp