2020

Έρευνα για την δράση των Πιστοποιημένων φορέων άσκησης κοινωνικής πολιτικής στην Περιφέρεια
Αττικής

Η έρευνα διεξήχθη το 2020 και στόχος ήταν η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την αποτελεσματική λειτουργία την εμβάθυνση και την πληρέστερη κατανόηση της οργάνωσης και λειτουργίας των πιστοποιημένων φορέων, καθώς και την ανάδειξη των προβλημάτων που αντιμετωπίζου.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp