2020

Έρευνα για την ικανοποίηση των ωφελούμενων των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ κοινωνικών δομών στην Περιφέρεια Αττικής

Η έρευνα είχε ως στόχο την εκτίμηση του βαθμού ικανοποίησης των ωφελούμενων από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των υφιστάμενων Δομών (ανά κατηγορία και είδος Δομής), να εντοπισθούν τα προβλήματα και οι δυσλειτουργίες, να διατυπωθούν προτάσεις βελτίωσης της λειτουργίας των δομών και να αναδειχθούν νέες ανάγκες υπηρεσιών. Η έρευνα διεξήχθη το χρονικό διάστημα από 05/2020 έως 10/2020.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp