2021

Πιλοτικό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως Κατάρτισης στον τομέα της Αντιμετώπισης της Εμπορίας Ανθρώπων

Στόχος του Πιλοτικού Προγράμματος ήταν να εκπαιδεύσει έως διακόσια (200) στελέχη που ανήκουν στον ευρύτερο τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών/κοινωνικής προστασίας των αρμόδιων Διευθύνσεων της Περιφέρειας Αττικής, των Δήμων, των Κοινωνικών Δομών που συγχρηματοδοτούνται από πόρους του ΕΚΤ του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» και των λοιπών Κοινωνικών Δομών που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους για την ενίσχυση της ικανότητάς τους στην αναγνώριση (πιθανών) θυμάτων και πιθανών θυτών εμπορίας ανθρώπων, μεταφέροντας τρόπους ενδεδειγμένης αντιμετώπισης και διαχείρισης, καθώς και κατάλληλης επικοινωνίας με τα θύματα σχετικά με τα δικαιώματά τους και τη διασύνδεσή τους με τους αρμόδιους φορείς προστασίας και υποστήριξης.

Η Δράση ξεκίνησε το 2021 και ολοκληρώθηκε το 2022.

Share this post:
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp